ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) กลุ่มงานการเงิน

ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป (ปวส.) กลุ่มงานพัสดุ

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ม.6) กลุ่มงานเภสัชกรรม

ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร (ม.3) กลุ่มงานโภชนศาสตร์

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป งานซักฟอก กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ไม่พบฟีด