ขอบเขตการให้บริการ | สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก | เวลาเปิดบริการ


 ยินดีต้อนรับสู่ งานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตร

          ให้บริการคัดกรองผู้ป่วยนอก จำแนกผู้ป่วยตามความเร่งด่วน และตามสาขาโรค ให้ได้รับบริการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสภาพ ด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย และผุ้รับบริการพึงพอใจ

 

 


หัวหน้างานผู้ป่วยนอก    นายแพทย์ศรีวิทย์  นราธรสวัสดิกุล  

หัวหน้าหน่วยงาน     นางวิภาพร เลาวกุล 

 


 

ขอบเขตการให้บริการ     

1.             ให้บริการผู้ป่วยทุกโรคทุกวัยในเวลาราชการ  08.30- 12.00น.  ยกเว้นอุบัติเหตุฉุกเฉิน  โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่สาขาโรค  

ให้บริการครอบคลุม7 แผนก  

 แผนกอายุรกรรม 

 ให้บริการตรวจโรครักษาโรคทั่วไป   และโรคเฉพาะทางด้านอายุรกรรม  ที่ต้องรักษาด้วยยาในผู้รับบริการทั้งชายหญิงที่มีอายุตั้งแต่  15  ปีขึ้นไปที่ไม่มีภาวะฉุกเฉิน 

แผนกกุมารเวขกรรม 

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็ก  ที่มีอายุไม่เกิน15   ปี  ด้านโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางในเด็กที่ไม่มีภาวะฉุกเฉิน  

แผนกสูติ- นรีเวชกรรม 

ให้บริการตรวจ รักษาพยาบาล ทางด้านสูติ-นรีเวชกรรม   ตรวจภายในของสตรี, คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ,วางแผนครอบครัว,ผู้ที่มีบุตรยาก พร้อมทั้งให้บริการแนะนำปรึกษา ตรวจร่างกายก่อนมีบุตร

แผนกศัลยกรรมทั่วไป  

 ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยด้านศัลยกรรมทั่วไป  ทางเดินปัสสาวะ โรคระบบหลอดเลือดและให้บริการฉีดยา-ทำแผล  ในเวลาราชการ

แผนกศัลยกรรมกระดูก 

ให้บริการผู้ป่วยนอกด้านศัลยกรรมกระดูก เอ็น และข้อ รวมทั้งการเข้าเฝือกตัดเฝือกแก่ผู้มารับบริการที่ไม่มีภาวะฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน ในเวลาราชการและตรวจมวลกระดูก และให้บริการฉีดยา-ทำแผล  ในเวลาราชการ

แผนกตา    

ให้บริการตรวจรักษาผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตา โรคทางจักษุทุกชนิดและผู้ป่วยอุบัติเหตุทางจักษุ 

แผนกหู คอ จมูก 

 ให้บริการตรวจรักษาผู้ที่มีปัญหาทาง หู คอ จมูกทุกชนิด  บริการตรวจการได้ยินแก่ผู้ป่วยทุกวัย


ตารางคลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
นัด
work in
นัด
work in
นัด
work in
นัด
work in
นัด
work in
แพทย์

นพ.ธีรวัฒน์

รักจิตร

เวียน

 

นพ.ชวโรจน์

 

เวียน

 

นพ.โสภณ

โฆสิตวานิช

เวียน

 

นพ.ศรีวิทย์

 

เวียน

 

พญ.นงลักษณ์

บุตรดี

เวียน

 

 


 

ตารางคลินิกที่เปิดให้บริการในงานผู้ป่วยนอก (08.30 - 12.00 น.)

คลินิก

(08.30-12.00น.)

ศัลยกรรม
ออโธปิดิกส์
สูติ-นรีเวช
ตา
หู คอ จมูก
กุมารเวชกรรม
นัด
work in
จันทร์

นพ.สุพจน์

 

นพ.อนุชิต

 

นพ.ชัยวัฒน์

 

นพ.เสวี

 

พญ.นฤมล

 

นพ.ไพรัช

 

เวียน

 

อังคาร

นพ.สุเทพ

 

นพ.สุพจน์

 

นพ.ภคณัฏฐ์

 

พญ.ปฏิมาวรรณ

 

พญ.รัชนีกร

 

พญ.ขัตติยา

 

เวียน

 

พุธ

พญ.อัมพวัน

 

นพ.สุเทพ

 

นพ.วัชรพงศ์

 

พญ.นัตยา

 

นพ.อภิรัฐ์

 

พญ.นรินรัตน์

 

เวียน

 

พฤหัสบดี

พญ.พิมประภา

 

พญ.อัมพวัน

 

นพ.นัยรัตน์

 

พญ.อัฉราจิรี

 

เวียน

 

นพ.พระทอง

 

เวียน

 

ศุกร์

นพ.อนุชิต

 

พญ.พิมประภา

 

นพ.วิทยา

 

พญ.ชัญวลี ศรีสุโข

 

เวียน

 

เวียน

 

เวียน

 

 


ติดต่องานผู้ป่วยนอก : โทร 056-611355 , 056-611230 

แผนกอายุรกรรม ต่อ 1102 

แผนกศัลยกรรมทั่วไป ต่อ 2109

แผนกศัลยกรรมกระดูก ต่อ 2111

แผนกสูติ-นรีเวช ต่อ 1106

แผนกหู คอ จมูก ต่อ 1202

แผนกตา ต่อ 1201


 

คณะเจ้าหน้าที่งานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตร

ไม่พบฟีด