ค่าใช้จ่าย อุบัติการณ์ฉีดยาผิดและความพึงพอใจต่อนวตกรรมการประยุกต์วงแหวนแถบสีเพื่อใช้ระบุกระบอกฉีดยาทางวิสัญญี

บุษกร  รักสวย พ.บ., นิภา  บ้านไร่ พย.บ., ฐิติรัตน์  อยู่ยั่งยืน พย.บ.

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  โรงพยาบาลพิจิตร

 

บทคัดย่อ

บทนำ: งานวิสัญญีมีความเกี่ยวข้องในการใช้ยาที่ให้ทางหลอดเลือดดำอยู่เป็นประจำ และยามักจะถูกเตรียมและดูดไว้ในกระบอกฉีดยาก่อนเพื่อการพร้อมใช้ ทำให้มีโอกาสผิดพลาดจากการติดสลากยาและการเตรียมความเข้มข้นของยาได้ การใช้สติกเกอร์แถบสีเพื่อช่วยแยกยาแต่ละกลุ่มทำให้การมองหาและเลือกชนิดยาได้ถูกต้องและแม่นยำขึ้น แต่มีข้อเสียคือการหลุดง่ายของสติกเกอร์แถบสี ดังนั้นการประยุกต์วงแหวนแถบสี เพื่อใช้ระบุกระบอกฉีดยาทางวิสัญญีสามารถแก้ปัญหาการหลุดง่ายของสติก-เกอร์แถบสี และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเลือกใช้ยาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ การนำวัสดุที่เหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่ นอกจากเป็นการลดค่าใช้จ่ายแล้วยังเป็นการประยุกต์ที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินความพึงพอใจของบุคลากรวิสัญญีต่อนวตกรรมการประยุกต์วงแหวนแถบสีเพื่อใช้ระบุกระบอกฉีดยาทางวิสัญญี  

รูปแบบการศึกษา สถานที่ และผู้ป่วย: เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาที่ใช้แบบสอบถามประเมินโดยบุคลากรทางวิสัญญี จำนวน 23 คน (วิสัญญีแพทย์ 4 คน, วิสัญญีพยาบาล 18 คน และพยาบาลวิชาชีพที่ห้องพักฟื้น 1 คน) ที่โรงพยาบาลพิจิตร โดยแบ่งรูปแบบการศึกษาเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการประดิษฐ์นวตกรรม และการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อนวตกรรมการประยุกต์วงแหวนแถบสีเพื่อใช้ระบุกระบอกฉีดยาทางวิสัญญี สำหรับขั้นตอนการประดิษฐ์วงแหวนนั้นได้นำแถบลวดซึ่งเป็นส่วนประกอบของหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจากห้องผ่าตัด นำมาล้างทำความสะอาดและแช่ด้วยสารละลาย 2% glutaraldehyde  นาน 30 นาที จากนั้นนำมาวัดตามขนาดของกระบอกฉีดยา นำกระดาษสีที่ปริ้นชื่อยาทางวิสัญญีแยกสีตามกลุ่มยามาแปะทับอีกครั้ง ใช้สก๊อตเทปใสพันรอบให้เป็นวงแหวน นำมาสวมเข้ากับกระบอกฉีดยา สามารถนำมาใช้ประโยชน์แบบนำกลับมาใช้ได้อีกโดยไม่ต้องทิ้ง

วิธีการวัดผล: การประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) การนำวัสดุที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ 2) ความสะดวกในการใช้งาน 3) ความแข็งแรง 4) การสังเกตสีและชื่อยา 5) ความพึงพอใจโดยรวม โดยให้คะแนนดังนี้ 4= ดีมาก 3 = ดี 2 = ปานกลาง 1 = ปรับปรุง เป้าหมายคือ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยในทุกหัวข้อ อย่างน้อย 90% (3.6)  

ผล: ผู้ประเมินให้คะแนนเฉลี่ยในทุกหัวข้อ มากกว่า 90% (3.65-3.91) หัวข้อที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ การใช้วัสดุที่เหลือใช้ (3.91) ส่วนหัวข้อความแข็งแรงได้คะแนนน้อยที่สุด (3.65) ในส่วนของค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับสลากชื่อยาที่ใช้เป็นแถบสติกเกอร์สี พบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ปีละประมาณ 20,000 บาท

                                        

ข้อยุติและการนำไปใช้: ผลการประเมินความพึงพอใจต่อนวตกรรมการประยุกต์วงแหวนแถบสี เพื่อใช้ระบุกระบอกฉีดยาทางวิสัญญี พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (>90%) ดังนั้นจึงควรนำมาใช้ในการปฏิบัติงานทางวิสัญญีอย่างแพร่หลาย เพราะนอกจากเป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มูลค่าสูง

 

คำสำคัญ: นวตกรรม, ความพึงพอใจ, วงแหวนแถบสี, กระบอกฉีดยาทางวิสัญญี

 

ไม่พบฟีด