ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความปวดในผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลพิจิตร

อารม ธรรมกวินวงศ์, นันทสิริ แสงสว่าง, ศิริวรรณ บุญยืน

หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพิจิตร

 

บทคัดย่อ: อาการปวดเป็นอาการสำคัญหลักในผู้ป่วยที่มานอนรักษาที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก การจัดการกับความปวดมีทั้งแบบที่ใช้และไม่ใช้ยา การจัดการความปวดเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลผู้ป่วย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ป่วยมีอาการปวดลดลง มีความพึงพอใจมากที่สุด และได้รับบริการตามมาตรฐานการพยาบาล

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบระดับความปวด วิธีการให้การพยาบาล และความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการบริหารจัดการความปวดตามแนวปฏิบัติใหม่กับแนวปฏิบัติเดิม

รูปแบบการศึกษา สถานที่และผู้ป่วย: ศึกษาเชิง intervention รูปแบบ interrupted time ที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โดยใช้การบริหารจัดการความปวดตามแนวปฏิบัติเดิม ที่ให้การพยาบาลตามที่พยาบาลตัดสินใจเอง หรือตามที่ผู้ป่วยร้องขอ ระหว่างเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2557 (ผู้ป่วยจำนวน 80 ราย) และการใช้การบริหารจัดการความปวดตามแนวปฏิบัติใหม่ คือ ให้กิจกรรมการพยาบาลตามระดับความปวดที่ประเมินได้ ระหว่างเดือนสิงหาคมและกันยายน 2557 (ผู้ป่วยจำนวน 80 ราย)

วิธีการวัดผล: ประเมินระดับความปวดทุกเวร (8 ชั่วโมง) บันทึกกิจกรรมการพยาบาลที่ผู้ป่วยได้รับจนครบ 5 วันหรือวันที่จำหน่าย และประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการความปวดวันละ 1 ครั้งในเวรเช้า วิเคราะห์เปรียบเทียบกลุ่มศึกษาด้วย exact probability test, t-test, rank sum test และทดสอบความแตกต่างของการลดลงของระดับความปวดระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ multi-level regression

ผล: ผู้ป่วยที่ได้รับการบริหารจัดการความปวดตามแนวปฏิบัติใหม่มีระดับความปวดลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับการบริหารจัดการความปวดตามแนวปฏิบัติเดิม (p<0.001) ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลตามมาตรฐานใหม่ได้รับการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่เหมาะสมกับระดับความปวด (p<0.001) และมีความพึงพอใจมากขึ้น (p<0.001)

 


 

ข้อยุติและการนำไปใช้: การบริหารจัดการความปวดตามแนวปฏิบัติใหม่ลดความปวด เพิ่มความเหมาะสมการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล และเพิ่มความพึงพอใจ จึงควรนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการพยาบาลดูแลผู้ป่วยที่มีความปวดต่อไป เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติใหม่ใน การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความปวด

คำสำคัญ: ความปวด, การจัดการความปวด, ความพึงพอใจ, ผู้ป่วย, ศัลยกรรมกระดูก, การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล

ไม่พบฟีด