โรงพยาบาลพิจิตรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดระบบมาตรฐานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายแพทย์สมบัติ ภูนวกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดระบบมาตรฐานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓  ด้วยรพ.พิจิตร ได้จัดทำรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี  เพื่อให้เกิดการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงและมีการจัดระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และให้มีการทบทวนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบมาตรฐานตามกระทรวงการคลังกำหนด หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลพิจิตรและเครือข่ายเมือง  ณ ห้องประชุมพระพิจิตร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตร

ไม่พบฟีด