ทบทวนคุณภาพแผนกตา

 

การจัดทำรายงานความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะของทีมตา

จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคุณภาพ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ  โรงพยาบาลพิจิตร