ทบทวนการดูแลผู้ป่วย PCT

การจัดทำรายงานความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะของPCT

จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคุณภาพ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ  โรงพยาบาลพิจิตร