Display # 
Title Author Hits
EB.13 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 432
EB.23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปี และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม Written by ศุภโชค 354
EB.21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน Written by ศุภโชค 459
EB.20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน Written by ศุภโชค 352
EB.18 /EB.22 /EB.23 ใบเสนออนุมัติแผนงานประจำ ปี2563 Written by ศุภโชค 373
EB.26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ Written by ศุภโชค 290
EB.25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Written by ศุภโชค 284
EB.14 ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลือนเงินเดือน และประกาศรายชื่อข้าราชการฯ Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 405
EB.13-14 บันทึกและแบบฟอร์ขอเผยแพร่บนเว็บไซต์ Written by ศุภโชค 387
EB.9 บันทึกและแบบฟอร์ขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ Written by ศุภโชค 396