Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

MOIT8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Attachments:
Download this file (MOIT 8-1.pdf)MOIT 8-1.pdf[ ]256 kB
Download this file (MOIT 8-2.pdf)MOIT 8-2.pdf[ ]6103 kB
Download this file (MOIT 8-4.pdf)MOIT 8-4.pdf[ ]304 kB
Download this file (MOIT 8.3.jpg)MOIT 8.3.jpg[ ]162 kB

Design by: www.diablodesign.eu