รางวัลการรับรองคุณภาพ

1.ผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ HA จากสถาบันพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และรับรองซ้ำเมื่อปี 2553
2.ผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ(HPH) จากสถาบันพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และผ่านการรับรองซ้ำ ปี 2553
3.ผ่านการประเมินเป็นโรงพยาบาลคุณภาพตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข
จากกรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2551 , 2552
4.ผ่านการรับรองเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ระดับทอง จากกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข ปี 2548
5.รางวัลดีเด่นในการดำเนินงานตามนโยบายโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2551
6.รางวัลโรงพยาบาลปฏิบัติงานดีเด่นด้านอนามัยแม่และเด็ก ปี 2553
7.ผ่านการรับรองคุณภาพซ้ำ ครั้งที่ 2 (Re-Accreditation)
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
8.รางวัล Healing Environment Award สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา
ระดับหน่วยงาน (งานอุบัติเหตฉุกเฉิน)
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) ปี 2556
9.กลุ่มงานรังสีวิทยา ผ่านการประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทางรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลในเขต 3 ประจำปี 2555 ระดับทอง
จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
10.ฝ่ายโภชนาการ กลุ่มอำนวยการ ได้รับประกาศนียบัตร
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
จากกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556
11.รางวัลศูนย์หลักประกันสุขภาพในหน่วยงานดีเด่น อันดับ 3 ระดับประเทศ
ประจำปี 2556 ประเภทโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
12.ผ่านการรับรอง มาตรฐานบริการสาธารณสุข(HCQA)
จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556

13. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ รพศ./รพท. การบริหารจัดการโรคเบาหวานของเขตบริการสุขภาพ 12 เขตบริการ

14.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ระดับเขตสุขภาพ การจัดการโรคเรื้อรัง งาน NCD Forum 2015 จากกระทรวงสาธารณสุข

15.รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2558 จากสำนักงานประกันสังคม

 16.ผ่านการรับรองคุณภาพ ครั้งที่ 4 (Re Accreditation)