Display # 
Title Author Hits
ITA EB.9 รายงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริต Written by ศุภโชค 48
ITA- EB12 การติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2563 Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 67
ITA- EB9 แผนการเงินการคลัง รพ.พิจิตร ปี 2562-2563 Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 97
ITA- EB12 การติดตามผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน ปี 2563 Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 100
ITA-EB 9 ข้อมูลองค์กร Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 229
ITA-EB10 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลพิจิตร 3 ปี พ.ศ.2563-2565 Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 235
สไลด์นำเสนอ รับตรวจราชการ 1/2563 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 299
ITA-EB12 ผลการดำเนินงาน 3 เดือน ปี 2563 (รับนิเทศงาน คปสอ.เมืองพิจิตร) Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 184
จำนวนเตียงจริง เตียงตามกรอบ ปี 2563 Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 193
ITA-EB10 การอนุมัติแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ รพ. และ กลุ่มภารกิจ ประจำปี 2563 Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 184