Display # 
Title Author Hits
สรุปผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ปี 2564 คปสอ.เมืองพิจิตร และ รพ.พิจิตร Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 9
ITA-EB10 การอนุมัติแผนปฏิบัติการ คปสอ.เมืองพิจิตร ประจำปี 2564 Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 224
ITA-EB11 ผลการดำเนิน 12 เดือน ตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 523
ITA EB.9 รายงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริต Written by ศุภโชค 418
ITA- EB12 การติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2563 Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 342
ITA- EB9 แผนการเงินการคลัง รพ.พิจิตร ปี 2562-2563 Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 345
ITA- EB12 การติดตามผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน ปี 2563 Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 320
ITA-EB 9 ข้อมูลองค์กร Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 613
ITA-EB10 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลพิจิตร 3 ปี พ.ศ.2563-2565 Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 570
สไลด์นำเสนอ รับตรวจราชการ 1/2563 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 1333