การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๒๒ เครื่อง

การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๒๒ เครื่อง