ประกาศประกวดราคาซื้อ สายสวนปัสสาวะชนิดใช้ในไตและท่อไต จำนวนประมาณ ๔๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)