ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลัง อก เอว เพื่อแก้ไขกระดูกสันหลังผิดรูป (๑ระดับ) จำนวนประมาณ ๓๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)