ประกาศประกวดราคาซื้อ ผ้าซับโลหิต ขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว จำนวนประมาณ ๘,๒๐๐ ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)