Written by มโน จุลเอียด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบที่ 2 จำนวน 10 รายการ

Design by: www.diablodesign.eu