Written by มโน จุลเอียด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบที่ 1 จำนวน 5 รายการ

Design by: www.diablodesign.eu