รายงานแบบสรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)

รายงานแบบสรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๔  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)