Written by มโน จุลเอียด

การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่ (ส่วนประกอบของเครื่องมือผ่าตัดภายในช่องท้องโดยผ่านทางกล้องวีดีทัศน์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๓๕-๑๒๐๙) จำนวน ๑ ชิ้น

Design by: www.diablodesign.eu