ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564