Written by มโน จุลเอียด

เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Design by: www.diablodesign.eu