ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณปีละ ๔๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณปีละ ๔๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)