การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะเครื่องฟอกไตแบบต่อเนื่อง โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะเครื่องฟอกไตแบบต่อเนื่อง โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง