เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (งบดำเนินงาน) โรงพยาบาลพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (งบดำเนินงาน) โรงพยาบาลพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔