การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ (ครั้งที่ ๒)

การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ (ครั้งที่ ๒)