Written by มโน จุลเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Design by: www.diablodesign.eu