รายงานแบบสรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)

รายงานแบบสรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)