ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ด้วยเงินงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)