ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก