การเปิดเผยราคากลาง+ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เป็นระยะเวลา ๑ ปี ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร

การเปิดเผยราคากลาง+ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เป็นระยะเวลา ๑ ปี ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร