การเปิดเผยราคากลาง+ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ของโรงพยาบาลพิจิตร เป็นระยะเวลา ๑ ปี จำนวนประมาณ ๑๔๔,๐๐๐ กิโลกรัม

การเปิดเผยราคากลาง+ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ของโรงพยาบาลพิจิตร เป็นระยะเวลา ๑ ปี จำนวนประมาณ ๑๔๔,๐๐๐ กิโลกรัม