รายงานแบบสรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑)

รายงานแบบสรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑)