ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยเงินงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยเงินงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔