ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔