Written by มโน จุลเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์ พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (ระบบ PACS) จำนวน ๑ ระบบ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Design by: www.diablodesign.eu