รายงานแบบสรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑)

รายงานแบบสรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑)