การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์ พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (ระบบ PACS) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร

การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์ พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (ระบบ PACS) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร