ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น (PFNA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)