ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น (PFNA) จำนวนประมาณ ๓๘ ชิ้น ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)