ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ