ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหลังคด (Scoliosos) ระบบ PEDICULAR SCREW (ระดับถัดไป) จำนวนประมาณ 112 ชุด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตรปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)