ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดโลหะยึดตึงกระดูกสันหลัง ระบบ PEDICULAR SCREW (1 ระดับ) จำนวนประมาณ 40 ชุด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตรปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)