ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดโลหะยึดตึงกระดูกสันหลัง ระบบ PEDICULAR SCREW (๑ ระดับ) จำนวนประมาณ ๔๐ ชุด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตรปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)