ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดมีเบ้าไม่ใช้สารยึดกระดูก (THA CEMENTLESS) จำนวนประมาณ ๓๐ ชุด ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)