ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโลหะยึดตึงกระดูกสันหลัง ระบบ PEDICULAR SCREW (๑ ระดับ) จำนวนประมาณ ๔๐ ชุด ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)