การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลัง อก เอว เพื่อแก้ไขโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม(ระดับถัดไป) 112 ชุด ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร