การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลัง อก เอว เพื่อแก้ไข กระดูกสันหลังผิดรูป (๑ระดับ) 40 ชุด ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร