การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะ ชุดโลหะยึดตึงกระดูกสันหลัง ระบบ PEDICULAR SCREW (๑ ระดับ) จำนวนประมาณ ๔๐ ชุด ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร