การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะ ชุดข้อสะโพกเทียมชนิดมีเบ้าไม่ใช้สารยึดกระดูก (THA CEMENTLESS) จำนวนประมาณ ๓๐ ชุด ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร