ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหลังคด(Scoliosos) ระบบ PEDICULAR SCREW (ระดับถัดไป) จำนวนประมาณ ๑๑๒ ชุด ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)